Nasz cele

Realizujemy następujące cele

Wspieramy

Współpracę z samorządem lokalnym różnych szczebli. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i zjawisku patologii społecznej. Podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku - wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych. Dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Działalności kulturalno - oświatową Działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. Inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa.

Inicjujemy

Działania na rzecz bezpieczeństwa, porządku i estetyki wsi. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, dóbr kultury, nauki i techniki dzieci i młodzieży. Wspieranie i organizowanie działań na rzecz edukacji młodzieży, kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Pomoc dla niepełnosprawnych i ich rodzin - pomoc dla osób starszych, chorych i opuszczonych - pomoc i organizacja wolontariatu.

Aktywizujemy

Aktywizujemy społecznie i gospodarczo mieszkańców gminy Gniewoszów. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji i kultury. Działalność na rzecz zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym i gospodarczym - podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku - wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych. Dobroczynność, ochronę zdrowia i pomoc społeczną.

Nasza Historia

Nasze Stowarzyszenie powstało w 2016 roku z incjatywy grupy osób którym leży na sercu dobro i rozwój naszej gminy. Decyzja o powstaniu stowarzyszenia była odpowiedzią na otaczającą nas rzeczywistość, która daje możliwości rozwoju samorządu poprzez organizacje pozarządowe przy ścisłej współpracy z władzami gminy. Taki model współpracy jest bardzo korzystny i efektywny ekonomicznie oraz wpływa bardzo dobrze na aktywizację i zaangażowanie lokalnej społeczności w życiu swojej małej ojczyzny. Członkami stowarzyszenia są ludzie o różnych profesjach i doświadczeniu zawodowym którzy reprezentują różne branże np. edukację, rolnictwo, samorząd, prawo, bankowość, biznes. Dzięki takiemu różnorodnemu potencjałowi mamy wiedzę i możliwości aby działać na rzecz rozwoju naszej gminy. Wciąż jednak szukamy nowych inspiracji i możliwości wprowadzania zmian w naszej małej ojczyźnie. W związku z tym jeżeli jesteś osobą której leży na sercu dobro naszej gminy i chciałbyś się podzielić z nami swoimi sugestiami, spostrzeżeniami, pomysłami to zapraszamy do kontaktu.

Zarząd

Skład zarządu stowarzyszenia
Danuta Błażyńska
Danuta Błażyńska
Prezes
Anna Tyburcy
Anna Tyburcy
Wiceprezes
Avatar
Błażyński Stanisław
Sekretarz
Joanna Miturska
Joanna Miturska
Skarbnik

Najnowsze projekty

Projekty zrealizowane przez stowarzyszenie w ostatnim czasie

Jeżeli chciałbyś się podzielić z nami swoimi sugestiami, spostrzeżeniami, pomysłami

Aktualności