Nasz cele

Realizujemy następujące cele

Wspieramy

Współpracę z samorządem lokalnym różnych szczebli. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i zjawisku patologii społecznej. Podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku - wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych. Dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Działalności kulturalno - oświatową Działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. Inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa.

Inicjujemy

Działania na rzecz bezpieczeństwa, porządku i estetyki wsi. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, dóbr kultury, nauki i techniki dzieci i młodzieży. Wspieranie i organizowanie działań na rzecz edukacji młodzieży, kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Pomoc dla niepełnosprawnych i ich rodzin - pomoc dla osób starszych, chorych i opuszczonych - pomoc i organizacja wolontariatu.

Aktywizujemy

Aktywizujemy społecznie i gospodarczo mieszkańców gminy Gniewoszów. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji i kultury. Działalność na rzecz zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym i gospodarczym - podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku - wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych. Dobroczynność, ochronę zdrowia i pomoc społeczną.

Nasza Historia

Nasze Stowarzyszenie powstało w 2016 roku z incjatywy grupy osób którym leży na sercu dobro i rozwój naszej gminy. Decyzja o powstaniu stowarzyszenia była odpowiedzią na otaczającą nas rzeczywistość, która daje możliwości rozwoju samorządu poprzez organizacje pozarządowe przy ścisłej współpracy z władzami gminy. Taki model współpracy jest bardzo korzystny i efektywny ekonomicznie oraz wpływa bardzo dobrze na aktywizację i zaangażowanie lokalnej społeczności w życiu swojej małej ojczyzny. Członkami stowarzyszenia są ludzie o różnych profesjach i doświadczeniu zawodowym którzy reprezentują różne branże np. edukację, rolnictwo, samorząd, prawo, bankowość, biznes. Dzięki takiemu różnorodnemu potencjałowi mamy wiedzę i możliwości aby działać na rzecz rozwoju naszej gminy. Wciąż jednak szukamy nowych inspiracji i możliwości wprowadzania zmian w naszej małej ojczyźnie. W związku z tym jeżeli jesteś osobą której leży na sercu dobro naszej gminy i chciałbyś się podzielić z nami swoimi sugestiami, spostrzeżeniami, pomysłami to zapraszamy do kontaktu.

Zarząd

Skład zarządu stowarzyszenia
Avatar
Danuta Błażyńska
Prezes
Anna Tyburcy - Masłowska
Anna Tyburcy - Masłowska
Wiceprezes
Avatar
Błażyński Stanisław
Sekretarz
Joanna Miturska
Joanna Miturska
Skarbnik

Najnowsze projekty

Projekty zrealizowane przez stowarzyszenie w ostatnim czasie

Jeżeli chciałbyś się podzielić z nami swoimi sugestiami, spostrzeżeniami, pomysłami

Aktualności