Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów”

Dnia 7 października w Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów”. Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Danuta Błażyńska i przedstawiła porządek obrad.

Po czym wybrano protokolanta , a została nim Maria Witek oraz Komisję skrutacyjną w skład , której weszli: Joanna Kowalczyk, Marcin Gac oraz Joanna Miturska.

Następnie Skarbnik Aneta Lentas przestawiła sprawozdanie z sytuacji finansowej Stowarzyszenia, a Prezes Danuta Błażyńska sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za lata 2016 – 2020.

Kolejnym punktem był wybór członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2020 – 2024.

W wyniku głosowania Prezesem Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów” została Danuta Błażyńska, Wiceprezesem Marta Słyk, Sekretarzem Maria Witek, Skarbnikiem Aneta Lentas , na członka Zarządu wybrano Monikę Arażną.

Następnie wybrano członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, w której znaleźli się: Grzegorz Gordat, Joanna Kowalczyk, i Ryszard Szewczyk.