SPRAWOZDANIE

Serdecznie i dziękując wszystkim członkom Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów” za zaangażowanie oraz ogrom włożonej pracy na rzecz Stowarzyszenia przedstawiam:

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów” za okres od 1.01.2019 – 31.12.2019

Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 7 grudnia 2016 r. i od tego dnia rozpoczęła się jego działalność.

1. Dane rejestrowe

Nazwa: Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” KRS 0000650903

Regon : 366031184

NIP 8121917724

2. Władze stowarzyszenia:

W roku 2019 Zarząd stowarzyszenia działał w składzie:

Prezes – Danuta Błażyńska

Wiceprezes – Anna Tyburcy – Masłowska

Skarbnik – Joanna Miturska od 28.08.2019 r. Aneta Lentas

Sekretarz – Stanisław Błażyński

Członek Zarządu – Maria Witek od 28.08.2019 r.

Komisja rewizyjna w roku 2019 działała w następującym składzie:

Przewodnicząca – Maria Witek od 28.08.2019 r. Grzegorz Gordat

Członek – Joanna Kowalczyk

Członek – Ryszard Szewczyk

3.Informacje ogólne:

Siedzibą stowarzyszenia jest Gniewoszów, a terenem działania obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” w 2019 r. liczyło 13 członków. Stowarzyszenie nie posiada własnego biura. Stowarzyszenie nie jest Organizacją Pożytku Publicznego i opiera się na społecznej pracy członków.

4. Stowarzyszenie realizuje między innymi następujące cele:

 • aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców Gminy Gniewoszów,
 • przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji i kultury,
 • inicjowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska,
 • wspieranie wszelkich form współpracy z samorządem lokalnym różnych szczebli,
 • działalność na rzecz zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym,
 • podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku,
 • pomoc dla niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • pomoc dla osób starszych , chorych i opuszczonych,
 • wspieranie działalności kulturalno – oświatowej,
 • wspieranie i organizowanie działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży oraz kształcenia osób dorosłych.

5. Działania Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów”podjęte w 2019 r.

W ramach prac Stowarzyszenia w roku 2019 podjęto liczne działania:

 • 5 stycznia zorganizowano wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl „Damy i Huzary”
 • 13 stycznia członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w Finale WOŚP zorganizowanej jak co roku w PSP Wysokie Koło przekazując gadżety do licytacji,
 • 22 stycznia członkowie Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w obchodach Jubileuszu 10 lecia Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”,
 • 15 lutego zorganizowano wieczór wspomnień o Stanisławie Wyspiańskim połączony z wystawą fotograficzną inspirowaną jego malarstwem,
 • 18 lutego odbyło się Zebranie członków Stowarzyszenia, na którym poruszono prowadzenie strony internetowej, zaplanowano działania na rok 2019, skarbnik Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie finansowe,
 • 8 marca członkinie Stowarzyszenia uczestniczyły w obchodach Gminnego Dnia Kobiet,
 • 21 marca członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w zorganizowaniu Dnia owocowo-warzywnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie połączonym z warsztatami,
 • 31 marca w czasie uroczystości otwarcia Targowiska w Gniewoszowie odbyła się promocja publikacji wydanych przez Stowarzyszenie „Gmina Gniewoszów historia i współczesność”,
 • 11 kwietnia członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniu upamiętniającym ofiary Zbrodni Katyńskiej”…Jeszcze rosną drzewa, które to widziały..” Katyń 1940 zorganizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Przeszłości „Gniewosz”
 • 28 kwietnia zakończyło się rozliczenie zbiórki charytatywnej wizytą u Wojtusia Stępnia w Borku, na którego leczenie zbiórka została przeprowadzona,
 • 18 maja członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym szlakiem „Śladami Rodzin Skłodowskich i Boguskich”
 • 24 maja odbył się wieczór poetycki Anny Jońskiej w Regowie Starym, zorganizowany przez członków Stowarzyszenia,
 • 2 czerwca członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w organizowanym Gminnym Dniu Dziecka oraz Spartakiadzie Sołectw, promując po raz kolejny publikacje „Gmina Gniewoszów historia i współczesność”,
 • 19 czerwca członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w zorganizowanym przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gniewoszowie „Biegu po zdrowie”,
 • 24 czerwca odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia oraz przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2018, na którym podjęto uchwałę nr 1/2019
 • 28 czerwca w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 złożony został poprzez LGD „Puszcza Kozienicka” wniosek na operację pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borku”,
 • 29 czerwca członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w Festynie Rodzinnym „Hej sobótka” w Borku zorganizowanym przez KGW „NASZ BOREK”, promując w dalszym ciągu publikacje „Gmina Gniewoszów historia i współczesność”,
 • 8 lipca odbyło się spotkanie organizacyjno – integracyjne przy ognisku w Edukacyjnej Zagrodzie Pszczelarskiej w Mieścisku,
 • 11 sierpnia odbył się III spływ kajakowy z biesiadą integracyjną z Janowca do Regowa Starego,
 • 19 sierpnia odbyło się zebranie założycielskie Klubu Fotograficznego , który będzie działał w ramach Stowarzyszenia ,
 • 23 sierpnia członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w wraz z członkami Klubu w wystawie fotograficznej „Moja Gmina w obiektywie”,
 • 28 sierpnia odbyło się Walne Zebranie na którym podjęto uchwały:
  • nr 2/2019
  • nr 3/2019
  • nr 4/2019
  • nr 5/2019
 • 22 września członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w Festynie Rodzinnym „Owocobranie” w Borku zorganizowanym przez KGW „NASZ BOREK”, promując po raz kolejny wydane publikacje,
 • 18 października członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w III Przeglądzie Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej, który odbył się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie
 • 19 października w ramach realizacji zadania publicznego dzięki otrzymanej dotacji Wójta Gminy Gniewoszów rozpoczęły się warsztaty fotograficzne „Moja Gmina w obiektywie”, które zakończyły się 30 listopada,
 • 11 listopada członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości w Wysokim Kole,
 • 13 listopada dzięki współpracy z Gminą Gniewoszów odbyły się warsztaty wikliniarsko – pszczelarskie pt. „Pogadajmy o zapylaczach” w PSP Wysokie Koło, które przeprowadzili członkowie Stowarzyszenia Ryszard Szewczyk i Grzegorz Gordat,
 • 21 listopada Stowarzyszenie było współorganizatorem Gminnego Dnia Seniora, a także III Wystawy Twórców Ziemi Gniewoszowskiej,
 • 10 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie podpisana została umowa na przyznanie pomocy w kwocie 87 295,00 zł w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, na operację pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borku”, dzięki współpracy z Gminą Gniewoszów i LGD „Puszcza Kozienicka”,
 • 15 grudnia odbyła się V Międzypokoleniowa Wigilia Gminna, której Stowarzyszenie było współorganizatorem,
 • 21 grudnia Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich „NASZ BOREK” w I wieczorze wigilijnym w Borku,
 • 30 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w celu omówienia sprawozdania za rok 2019, omówienia planów na rok 2020, zaplanowanie Zebrania członków Stowarzyszenia oraz innych spraw organizacyjnych, podjęto uchwały:
  • nr 6/2019
  • nr 7/2019
  • nr 8/2019.

Danuta Błażyńska